Post Top Ad

14 9月, 2019

【フォークリフト ベトナム語用語集】Từ vựng tiếng Nhật - Việt chuyên ngành Xe nâng (Phần 3)

Hiện nay, công việc Lái xe nâng trong công xưởng, nhà máy sang Nhật làm việc đang ngày một nhiều. Cùng với đó là nhu cầu cần học và thi bằng lái xe nâng của các bạn cũng không ngừng tăng lên.  
Để giúp các bạn có thêm hiểu biết cũng như có thêm tài liệu chuyên ngành tiếng Nhật - Việt - Anh liên quan đến Xe nâng, hôm nay tiengnhatkythuat.com xin chia sẻ đến các bạn series bài viết 【フォークリフト ベトナム語用語集】Từ vựng tiếng Nhật -Việt chuyên ngành Xe nâng (Forklift Vietnamese Glossary) - Phần 3
【フォークリフト ベトナム語用語集】Từ vựng tiếng Nhật - Việt chuyên ngành Xe nâng (Phần 3)
Tài liệu được thu thập từ trang web: 
Đây là tài liệu rất hay bao hàm tất cả các kiến thức liên quan đến xe nâng thường dùng trong quá trình làm việc đặc biệt là trong quá trình học và thi chứng chỉ điều khiển xe nâng tại Nhật Bản.

英語(日本語)
ベトナム語
KEY SWITCH (キースイッチ(バッテリ車))
CÔNG TC CHÌA KHÓA
KEY-OFF LIFT LOCK (キーオフリフトロック)
KHÓA NÂNG NGT ĐIN
KING PIN (キングピン)
TR QUAY LÁI
KING PIN SPACING (キングピン間隔)
KHONG CÁCH TR QUAY LÁI
LARGE STEP (大型ステップ)
BC Đ LN
LARGE-CAPACITY FUEL TANK (大容量燃料タンク)
THÙNG NHIÊN LIU DUNG TÍCH LN
LASER MARKER (レーザーマーカ)
ĐÈN KÍCH THƯỚC LASER
LCD PANEL (LCD パネル)
MÀN HÌNH LCD
LCD PANEL SELECTION MODE BUTTON (モードボタン)
NÚT CH Đ CHN MÀN HÌNH LCD
LENGTH TO FRONT FACE OF FORKS (車体長さ)
CHIU DÀI MT NGOÀI CA CÀNG
LENGTH WITHOUT FORK ARMS (フォークなし全長)
CHIU DÀI KHÔNG TÍNH CP CÀNG
LIFT (リフト)
NÂNG
LIFT CHAIN (リフトチェーン)
XÍCH NÂNG
LIFT CYLINDER (リフトシリンダ)
XYLANH NÂNG
LIFT CYLINDER NATURAL DROP (リフトシリンダ自然降下量)
T H XYLANH NÂNG
LIFT INCHING LEVEL (リフトインチングレベル)
MC NÂNG CHM
LIFT INCHING SWITCH (リフトインチングスイッチ)
CÔNG TC NÂNG CHY CHM
LIFT LEVER (リフトレバー)
CN NÂNG
LIFT LOCK (リフトロック)
KHÓA NÂNG
LIFT LOCK SYSTEM (リフトロック機構)
H THNG KHÓA NÂNG
LIFT LOCK VALVE (リフトロックバルブ)
VAN KHÓA NÂNG
LIFT SWITCH (リフトダウンスイッチ)
CÔNG TC NÂNG
LIFTING (上昇)
NÂNG (CÀNG)
LIFTING EYE (吊り金具)
L MÓC
LIFTING SPEED (上昇速度)
TC Đ NÂNG
LIFTING THE FORKS (リフト操作(フォーク))
NÂNG CÀNG
LIGHT GUARD (ランプガード)
KHUNG BO V ĐÈN
LIGHT REFLECTOR (反射鏡)
CHÓA ĐÈN PHA
LIGHTING EQUIPMENT (照明装置)
THIT B CHIU SÁNG
LIGHTING SWITCH (灯火スイッチ)
CÔNG TC CHIU SÁNG
LIMIT SWITCH (リミットスイッチ)
CÔNG TC GII HN
LINING SIZE (ライニング寸法)
KÍCH C DÂY THÉP
LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) ENGINE (LPG エンジン)
ĐNG CƠ KHÍ HÓA LNG (LPG)
LITHIUM SOAP-BASED GREASE (リチウム石けん基グリース)
M BÔI TRƠN GC LITHIUM - XÀ PHÒNG
LITHIUM-BASED GREASE (リチウムグリス)
M BÔI TRƠN GC LITHIUM
LO GEAR (ローギヤ)
BÁNH RĂNG TC Đ THP
LOAD (荷重)
TI
LOAD BACKREST (ロードバックレスト)
TI CA GIÁ Đ CÀNG
LOAD CENTER (荷重中心)
TÂM TI
LOAD CHART (荷重表)
BIU Đ TI
LOAD CHART (荷重表銘板)
BIU Đ TI
LOAD HANDLING ATTACHMENT (荷役用アタッチメント)
PH TÙNG X LÝ TI
LOAD HANDLING CONTROL UNIT (荷役制御ユニット)
THIT B ĐIU KHIN X LÝ TI
LOAD HANDLING CONTROL VALVE (荷役用切換弁)
VAN ĐIU KHIN X LÝ TI
LOAD HANDLING CYLINDER (荷役シリンダ)
XYLANH X LÝ TI
LOAD HANDLING INTERLOCK (荷役インターロック)
KHÓA LIÊN ĐNG X LÝ KHI TI
LOAD HANDLING LEVER (荷役操作レバー)
CN X LÝ TI
LOAD HANDLING LEVER OPERATION (荷役レバー操作)
VN HÀNH CN X LÝ TI
LOAD HANDLING OPERATION (荷役作業)
VN HÀNH X LÝ TI
LOAD HANDLING SYSTEM (荷役装置)
H THNG X LÝ TI
LOAD METER DISPLAY (荷重計表示)
MÀN HÌNH MÁY ĐO TI
LOAD STABILIZER (ロードスタビライザ)
B N ĐNH TI
LOADED (負荷)
CHU TI
LOADED CONDITION (負荷状態)
ĐIU KIN CHU TI
LOCKABLE FUEL TANK CAP (キー付燃料キャップ)
NP THÙNG NHIÊN LIU CÓ TH KHÓA
LONG FORK (長フォーク)
CÀNG DÀI
LONG LIFE COOLANT (LLC) (ロングライフクーラント(LLC)
NƯỚC LÀM MÁT SIÊU BN (LLC)
LONGITUDINAL STABILITY (前後安定)
N ĐNH DC
LOOSE LOAD (ばら荷)
TI HÀNG RI
LOW LIFT TRUCK (ローリフトトラック)
XE NÂNG CÓ SÀN H THP
LOW VOLTAGE WARNING (低電圧警告表示)
CNH BÁO ĐIN ÁP THP
LOWERING (下降)
H THP (CÀNG)
LOWERING SPEED (下降速度)
TC Đ GIM
LOWERING SPEED CONTROL VALVE (下降速度制御弁)
VAN ĐIU KHIN TC Đ CHM
LOW-SPEED (TURTLE) MARK (低速走行(カメ)マーク)
DU TC Đ THP (DNG RÙA)
LOW-SPEED (TURTLE) MONITOR (低速走行(カメ)モニタ)
MÀN HÌNH TC Đ THP (DNG RÙA)
LPG UNIT (LPG ONLY) (液化ガス装置(専用式))
B PHN LPG (CH CÓ LPG)
LPG UNIT (LPG/GASOLINE) (液化ガス装置(併用式))
B PHN LPG (LPG/KHÍ ĐT
LPG-POWERED TRUCKS (LPG )
XE NÂNG CHY BNG LPG
LUBRICATION METHOD (潤滑方式)
PHƯƠNG PHÁP BÔI TRƠN
LUBRICATION OIL (潤滑油)
DU BÔI TRƠN
LUBRICATION PUMP (潤滑ポンプ)
BƠM BÔI TRƠN
LUBRICATION SYSTEM (潤滑装置)
H THNG BÔI TRƠN
MAIN CLUTCH (主クラッチ)
KHP LY HP CHÍNH
MAIN DRIVE SHAFT (メインドライブシャフト)
TRC TRUYN ĐNG CHÍNH
MAIN FILTER (メインフィルタ)
B LC CHÍNH
MAIN PUMP (メインポンプ)
BƠM CHÍNH
MAIN SCREEN (基本画面)
MÀN HÌNH CHÍNH
MAINTENANCE (保守)
BO TRÌ
MAINTENANCE COST (メンテナンスコスト)
PHÍ BO TRÌ
MANUAL GEARSHIFTING (手動変速操作)
SANG S BNG TAY
MAST (マスト)
TRC NÂNG
MAST CONNECTING MEMBER (マスト連結材)
B PHN KT NI TRC NÂNG
MAST RAIL (マストレール)
RÃNH TRƯỢT TRC NÂNG
MAST SUPPORT (マストサポート)
H TR TRC NÂNG
MAST TILTING ANGLE (マスト傾斜角)
GÓC NGHIÊNG CA TRC NÂNG
MAST TILTING TIME (マスト傾斜時間)
THI GIAN NGHIÊNG CA TRC NÂNG
MAST TYPE (マスト形式)
LOI TRC NÂNG
MAST WITH FREE LIFT (フリーリフト機構付マスト)
TRC NÂNG CÓ TH NÂNG T DO
MASTER CYLINDER (マスタシリンダ)
XYLANH CHÍNH
MAX. LOAD (最大荷重)
TI TRNG TI ĐA
MAX. SPEED CONTROL SYSTEM (最高速度制御装置)
H THNG ĐIU KHIN TC Đ TI ĐA
MAX. TRAVEL SPEED SELECTION SWITCH (最高速度切換スイッチ)
H THNG CHN TC Đ DI CHUYN TI ĐA
MAX. WEIGHT (最大重量)
TI TRNG TI ĐA
MIDDLE MAST (ミドルマスト)
TRC NÂNG GIA
MIN. INTERSECTING AISLE WIDTH (最小直角通路幅)
Đ RNG ĐƯỜNG ĐI GIAO NHAU TI THIU
MIN. INTERSECTING AISLE WIDTH (最小直角通路幅)
Đ RNG ĐƯỜNG ĐI GIAO NHAU TI THIU
MIN. OUTSIDE TURNING RADIUS (最小旋回半径(外側))
BÁN KÍNH QUAY PHÍA NGOÀI TI THIU
MIN. RIGHT ANGLE STACKING AISLE WIDTH (最小積付通路幅)
Đ RNG ĐƯỜNG ĐI Đ XE QUAY VUÔNG GÓC TI THIU
MIN. TURNING RADIUS (最小旋回半径)
BÁN KÍNH QUAY TI THIU
MINERAL OIL BASED BRAKE FLUID (鉱物系ブレーキオイル)
CHT LNG PHANH CHA DU KHOÁNG
MODEL (型式)
MU
MODIFICATION (改造)
ĐIU CHNH
MOTOR-DRIVEN TYPE (モータドライブ式)
LOI CHY BNG ĐNG CƠ
MOUNTING ASSIST GRIP (乗降アシストグリップ)
CN GT H TR LP RÁP
MUFFLER (マフラ)
B GIM THANH
MULTIFUNCTIONAL INSTRUMENT PANEL (多機能付メータパネル)
BNG DNG C ĐA CHC NĂNG
NEUTRAL SAFETY MECHANISM (ニュートラルセーフティ機構)
CƠ CH AN TOÀN S MO
NEUTRAL SWITCH (ニュートラルスイッチ)
CÔNG TC S MO
No. OF CYLINDERS- BORE X STROKE (シリンダ数-内径×行程)
S ĐƯỜNG KÍNH VÀ HÀNH TRÌNH CA XYLANH
NO-LOAD MAX. ENGINE SPEED (無負荷最高回転速度)
TC Đ ĐNG CƠ KHÔNG TI TI ĐA
NO-LOAD MINIMUM SPEED (無負荷最低回転速度)
TC Đ TI THIU KHI KHÔNG TI
NON-MINERAL OIL BASED BRAKE FLUID (非鉱物系ブレーキ液)
CHT LNG PHANH KHÔNG CHA DU KHOÁNG
NORMAL CHARGE (普通充電)
SC BÌNH THƯỜNG
NUMBER OF WHEELS (車輪数)
S BÁNH XE
ODOMETER (オドメータ)
ĐNG H ĐO ĐƯỜNG
OFF-CENTER LOAD (偏荷重)
TI TRNG LCH TÂM
OIL CLUTCH (オイルクラッチ)
KHP LY HP DU
OIL DIPSTICK (レベルゲージ)
QUE THĂM DU
OIL LEAKAGE (油漏れ)
RÒ R DU
OIL PAN (オイルパン)
B DU
OIL PRESSURE SETTING (調整油圧)
CÀI ĐT ÁP SUT DU
OIL TANK (オイルタンク)
THÙNG CHA DU
OIL TEMP. SENSOR (油温センサ)
CM BIN NHIT Đ DU
OIL TEMPERATURE GAUGE (油温計)
MÁY ĐO NHIT Đ DU
OIL-FILLED LIFT CYLINDER (油満式リフトシリンダ)
XYLANH NÂNG DU
ON-BOARD (車載式)
TI TRNG
ON-BOARD BATTERY CHARGER (搭載式充電器)
B SC PIN TRÊN XE
ON-BOARD QUASI-CONSTANT VOLTAGE TYPE
(
搭載形準定電圧方式)
LOI ĐIN ÁP HU NHƯ KHÔNG ĐI TRÊN XE
ONE-PIECE FLOORBOARD (一体型フロアボード)
VÁN SÀN ĐƠN
OPERATING CONTROLS (操縦装置)
THIT B THAO TÁC
OPERATION (操作)
VN HÀNH
OPERATOR COMPARTMENT (運転室)
BUNG VN HÀNH
OPERATOR'S SEAT (運転席
GH CA NGƯỜI VN HÀNH
ORBITROL (オービットロール)
THIT B CHUYN HƯỚNG
OUTER ELEMENT (アウタエレメント)
THÀNH PHN BÊN NGOÀI
OUTER MAST (外マスト)
TRC NÂNG NGOÀI
OUTERMOST WHEEL (最外輪)
BÁNH XE NGOÀI CÙNG
OVAL STEERING WHEEL (半月型小径ハンドル)
VÔ LĂNG HÌNH BU DC
OVERALL HEIGHT (AT MAST) (全高(マスト))
TNG CHIU CAO (TI TRC NÂNG)
OVERALL HEIGHT (AT OVERHEAD GUARD) (全高(ヘッドガード))
TNG CHIU CAO (TI KHUNG BO V ĐU XE)
OVERALL HEIGHT (全高)
TNG CHIU CAO
OVERALL HEIGHT WITH MAST EXTENDED (最大揚高時高さ)
TNG CHIU CAO BAO GM TRC NÂNG KÉO DÀI
OVERALL LENGTH (全長)
TNG CHIU DÀI
OVERALL WIDTH (全幅)
TNG CHIU NGANG
OVERCURRENT (過大電流)
QUÁ DÒNG
OVERDISCHARGE (過放電)
SC QUÁ MC
OVERHEAD CLEARANCE (ヘッドクリアランス)
KHONG TRNG ĐU XE
OVERHEAD GUARD HEIGHT (ヘッドガード高さ)
CHIU CAO AN TOÀN CA ĐU XE
OVERHEAD GUARD WITH WIRE NETTING (金網付きヘッドガード)
TM CHÂN TRN CÓ LƯỚI DÂY
OVERLOAD (過荷重)
QUÁ TI
OVERSPEED WARNING SYSTEM (スピード警報装置)
H THNG CNH BÁO QUÁ TC Đ
OVERTURN PREVENTION DEVICE (転倒防止装置)
THIT B PHÒNG NGA LT Đ
P (POWER) MODE (P モード(パワーモード))
CH Đ P (NGUN ĐIN)
PAPER ROLL CLAMP (ペーパーロールクランプ)
KP CUN GIY
PARKING BRAKE (駐車ブレーキ)
PHANH Đ XE
PARKING BRAKE ALARM (駐車ブレーキアラーム)
CHUÔNG BÁO PHANH Đ XE
PARKING BRAKE INDICATION LIGHT SWITCH
(
駐車ブレーキランプスイッチ)
CÔNG TC ĐÈN CH BÁO PHANH Đ XE
PARKING BRAKE LEVER (駐車ブレーキレバー)
CN PHANH Đ XE
PARKING BRAKE SWITCH (駐車ブレーキスイッチ)
CÔNG TC PHANH Đ XE
PARKING BRAKE WARNING LIGHT (駐車ブレーキ警告灯)
ĐÈN CNH BÁO PHANH Đ XE
PARKING LIGHT (駐車灯)
ĐÈN Đ XE
PASSWORD ENTRY (パスワードエントリー)
NHP MT KHU
PASSWORD ERROR SCREEN (パスワードエラー画面)
MÀN HÌNH LI MT KHU
PASSWORD INPUT SCREEN (パスワード入力画面)
MÀN HÌNH NHP MT KHU
PEDAL TRAVEL (ふみ代)
HÀNH TRÌNH CA BÀN ĐP
PERMISSIBLE LOAD (許容荷重)
TI TRNG CHO PHÉP
PICKING UP (すくいこみ,ピックアップ)(荷))
NHC LÊN (VT TI)
PITMAN ARM (ピットマンアーム)
ĐÒN QUAY
PNEUMATIC TIRE (ニューマチックタイヤ)
BÁNH HƠI
PNEUMATIC-SHAPED CUSHION TIRE
(
ニューマチック形クッションタイヤ)
LP ĐC HÌNH BÁNH HƠI
POWER CLUTCH (パワークラッチ)
KHP LY HP CƠ
POWER CONSUMPTION (消費電流量)
CÔNG SUT TIÊU TH
POWER CONSUMPTION (電力消費量)
CÔNG SUT TIÊU TH
POWER CONSUMPTION INDICATOR (燃費表示)
CH BÁO TIÊU TH ĐIN
POWER CYLINDER (パワーシリンダ)
XYLANH ĐIN
POWER STEERING (パワーステアリング)
TAY LÁI TR LC
POWER STEERING MOTOR (パワーステアリング用電動機)
ĐNG CƠ TAY LÁI TR LC
POWER SUPPLY SHUT-OFF KNOB (電源しゃ断ノブ)
NÚT BM NGT NGUN CP ĐIN
POWER TRAIN (動力伝達装置)
CƠ CU TRUYN ĐNG
POWER-SHIFT TRANSMISSION (パワーシフト式トランスミッション)
HP TRUYN ĐNG LY HP KÉP
PRE-CLEANER (プレクリーナ)
B LC SƠ CP
PRESS-DOWN BRAKE PEDAL (踏込み式ブレーキペダル)
BÀN ĐP PHANH N XUNG
PRESSURE SETTING (設定圧力)
CÀI ĐT ÁP SUT
PROPELLER SHAFT (プロペラシャフト)
TRC TRUYN ĐNG
PROTECTION (保護)
BO V
PROXIMITY SWITCH (近接スイッチ)
CÔNG TC TIM CN
PS MOTOR (PS モータ)
ĐNG CP PS (PS モータ)
PUMP DRIVE SYSTEM (ポンプドライブシステム)
H THNG BƠM TRUYN ĐNG
QUASI-CONSTANT VOLTAGE AUTOMATIC CHARGER
(
準定電圧自動充電器)
B SC T ĐNG CÓ ĐIN P HU NHƯ KHÔNG ĐI
RACING (空ふかし)
CHY KHÔNG TI
RADIATOR (ラジエータ)
B TN NHIT
RADIATOR FIN (ラジエータフィン)
CÁNH TN NHIT
RADIATOR RESERVOIR TANK (ラジエータリザーバタンク)
B CHA KÉT TN NHIT
RAM (ラム)
CÀNG ĐÂM
RAMP (傾斜路)
ĐƯỜNG DC
RAMP ANTI-ROLLBACK ALARM SYSTEM
(
坂道ずり下がり警報システム)
H THNG CNH BÁO CHNG TRƯỢT DC
RATED CAPACITY (定格荷重)
SC CHA ĐNH MC
RATED OUTPUT (定格出力)
CÔNG SUT ĐNH MC
RATED SPEED (定格回転速度)
TC Đ ĐNH MC
RATED VOLTAGE (定格電圧)
ĐIN ÁP ĐNH MC
REACH CYLINDER (リーチシリンダ)
XYLANH NÂNG
REACH LEVER (リーチレバー)
CN NÂNG
REACH OPERATION (リーチ操作)
VN HÀNH VƯƠN TI
REAR AXLE (リヤアクスル)
TRC SAU
REAR COMBINATION LIGHT (リヤコンビネーションランプ)
CM ĐÈN PHÍA SAU
REAR COVER (リヤカバー)
NP SAU
REAR FENDER (リヤフェンダ)
TM CN SAU
REAR OVERHANG (後オーバハング)
CHIU DÀI ĐUÔI XE
REAR REFLECTOR (後部反射器)
CHÓA ĐÈN PHA SAU
REAR TREAD (後輪輪距)
TA-LÔNG BÁNH XE SAU
REAR WHEEL (後輪)
BÁNH SAU
REAR WORK LIGHT (後部作業灯)
ĐÈN BÁO HOT ĐNG PHÍA SAU
REAR-UNDERMIRROR (リヤアンダーミラー)
GƯƠNG CHIU HU
REAR-WHEEL STEERING (後輪かじ取り式)
H THNG LÁI CA BÁNH SAU
RECLINING CONTROL (リクライニング機構)
ĐIU KHIN NG RA
RECLINING CONTROL LEVER (リクライニングレバー)
CN ĐIU KHIN NG RA
REDUCTION GEAR (減速機)
HP S GIM TC
REDUCTION GEAR TYPE (減速歯車形式)
HP S GIM TC
REDUCTION RATIO (減速比)
H S SUY GIM
REGENERATIVE APPARATUS (回生装置)
DNG C TÁI SINH
REGENERATIVE BRAKE (回生ブレーキ)
PHANH TÁI SINH
REGENERATIVE BRAKING (回生制動)
PHANH TÁI SINH
REGENERATIVE BRAKING FEATURE (回生制動機能)
TÍNH NĂNG PHANH TÁI SINH
REMAINING BATTERY CAPACITY (バッテリ残留容量)
DUNG LƯỢNG PIN CÒN LI
REMAINING BATTERY TIME (残稼働時間)
THI LƯỢNG PIN CÒN LI
REMAINING BATTERY TIME INDICATOR
(
バッテリ残存容量計)
CH BÁO THI LƯỢNG PIN CÒN LI
RESERVE TANK CAPACITY (リザーブタンク容量)
SC CHA CA B D TR
RETIGHTENING (増し締め)
SIT CHT
REV 1ST SPEED (後進1速)
TC Đ LÙI S 1
REVERSING THE DIRECTION OF TRAVEL (前後進切換する)
ĐO HƯỚNG DI CHUYN
RIDING CAPACITY (乗車定員)
SC CH
RIM (リム)
VÀNH BÁNH XE
RIM BOLT (リムボルト)
BULÔNG VÀNH BÁNH XE
RIM CLAMP (リムクランプ)
KP VÀNH BÁNH XE
RIM SIZE (リムサイズ)
KÍCH C VÀNH BÁNH XE
ROLL SUPPRESSION DEVICE (ロール抑制機構)
THIT B TRIT TIÊU CUN
ROLLER TYPE TWO-STAGE TELESCOPIC MAST
(
転動式二段伸縮マスト)
TRC NÂNG NG LNG 2 TNG LOI TRC LĂN
ROOF (天井)
MUI XE
ROOM LIGHT (室内灯)
ĐÈN TRONG KHOANG
ROTATING CLAMP (回転クランプ)
KP XOAY
ROTATING FORK CLAMP (回転フォーククランプ)
CÀNG KP XOAY
ROTATING FORKS (回転フォーク)
CÀNG XOAY
ROTATING LOAD GRAB (回転ロードグラブ)
MÓC TI XOAY
S (SUPER) MODE (S モード(スーパーモード))
CH Đ S (SUPER) (S モード

0 件のコメント:

Post Top Ad