Post Top Ad

14 9月, 2019

【フォークリフト ベトナム語用語集】Từ vựng tiếng Nhật - Việt chuyên ngành Xe nâng (Phần 2)

Hiện nay, công việc Lái xe nâng trong công xưởng, nhà máy sang Nhật làm việc đang ngày một nhiều. Cùng với đó là nhu cầu cần học và thi bằng lái xe nâng của các bạn cũng không ngừng tăng lên.  
Để giúp các bạn có thêm hiểu biết cũng như có thêm tài liệu chuyên ngành tiếng Nhật - Việt - Anh liên quan đến Xe nâng, hôm nay tiengnhatkythuat.com xin chia sẻ đến các bạn series bài viết 【フォークリフト ベトナム語用語集】Từ vựng tiếng Nhật -Việt chuyên ngành Xe nâng (Forklift Vietnamese Glossary) - Phần 2
【フォークリフト ベトナム語用語集】Từ vựng tiếng Nhật - Việt chuyên ngành Xe nâng (Phần 2)
Tài liệu được thu thập từ trang web: 
Đây là tài liệu rất hay bao hàm tất cả các kiến thức liên quan đến xe nâng thường dùng trong quá trình làm việc đặc biệt là trong quá trình học và thi chứng chỉ điều khiển xe nâng tại Nhật Bản.
英語(日本語)
ベトナム語
BUCKET CYLINDER (バケットシリンダ)
XYLANH GU
CABIN (キャビン)
BUNG LÁI
CANVAS (キャンバス)
VI BT
CASTER (キャスタ)
BÁNH XE NH
CASTOR WHEEL (キャスタホイール)
BÁNH XE ĐY
CAUTION PLATE (注意銘板)
BNG BÁO THN TRNG
CELL WITH ELECTROLYTE LEVEL SENSOR
(
液面センサ付セル)
BÌNH ĐIN CÓ CM BIN MC CHT ĐIN PHÂN
CENTER OF GRAVITY (重心位置)
TRNG TÂM
CENTER PIN TYPE AXLE (センタピン式車軸)
CU LOI CHT GIA
CENTER PIN-SUPPORTED ELIOT BOX-SHAPED CONSTRUCTION
(
センタピン支持エリオット式箱形構造)
CU TO DNG HP ELIOT H TR CHT GIA
CENTERLINE OF TRUCK (車両中心線)
TRC TRUNG TÂM CA XE NÂNG
CENTRALIZED GREASING SYSTEM (集中給脂装置)
H THNG BÔI TRƠN TP TRUNG
CENTRALIZED LUBRICATION (集中給油)
BÔI TRƠN TP TRUNG
CHAIN (チェーン)
XÍCH
CHAIN ANCHOR BOLT (チェーンアンカボルト)
BU LÔNG NEO XÍCH
CHAIN ANCHOR PIN (チェーンアンカピン)
CHT NEO XÍCH
CHARGE MODE (充電モード)
CH Đ SC
CHARGE OPERATION LIGHT (充電操作用ランプ)
ĐÈN HOT ĐNG SC
CHARGE VOLTAGE (充電電圧)
ĐIN ÁP SC
CHARGE WARNING LIGHT (充電警告灯)
ĐÈN CNH BÁO SC
CHARGER CONTROL PANEL (充電器操作パネル)
BNG ĐIU KHIN B SC
CHARGING (充電)
SC
CHECK (点検)
KIM TRA
CHECK LIGHT (点検灯)
ĐÈN BÁO LI CA H THNG CHN ĐOÁN
CLEANING FLUID (洗浄液)
DUNG DCH LÀM SCH
CLUSTER GAUGE UNIT (クラスタメータ)
THIT B MÁY ĐO CM
CLUTCH (クラッチ)
KHP LY HP
CLUTCH DISC (クラッチディスク)
ĐĨA KHP LY HP
CLUTCH FLUID (クラッチ液)
DU KHP LY HP
CLUTCH HYDRAULIC CIRCUIT (クラッチ油圧回路)
MCH THY LC KHP LY HP
CLUTCH OIL PRESSURE (クラッチ油圧)
ÁP SUT DU KHP LY HP
CLUTCH PACK (クラッチパック)
B KHP LY HP
CLUTCH PEDAL (クラッチペダル)
BÀN ĐP LY HP
COLD STORAGE SPECIFICATION (冷凍庫仕様)
THÔNG S K THUT KHO TR LNH
COMBINATION LAMP (コンビネーションランプ)
CM ĐÈN
COMBINATION LEVER (コンビネーションレバー)
CM CN
COMBUSTION SYSTEM (燃焼方式)
H THNG ĐT TRONG
COMMON RAIL (コモンレール)
NG TÍCH ÁP COMMON RAIL
COMMON RAIL FUEL INJECTION SYSTEM
(
コモンレール式燃料噴射システム)
H THNG PHUN NHIÊN LIU NG TÍCH ÁP COMMON RAIL
COMMON RAIL TYPE (コモンレール式)
KIU NG TÍCH ÁP COMMON RAIL
CONSTANT-MESH GEAR (常時噛合ギヤ)
HP S LIÊN TC
CONTACTOR (コンタクタ)
KHI ĐNG T
CONTROL VALVE (コントロールバルブ)
VAN ĐIU KHIN
COOLANT (クーラント)
CHT LÀM MÁT
COOLED EGR SYSTEM (クールドEGR システム)
H THNG EGR ĐƯỢC LÀM MÁT
COOLING EFFICIENCY (冷却効率)
HIU QU LÀM MÁT
COOLING FAN (冷却ファン)
QUT LÀM MÁT
COOLING METHOD (冷却方式)
PHƯƠNG PHÁP LÀM MÁT
COOLING OIL (冷却油)
DU LÀM MÁT
COOLING SYSTEM (冷却装置)
H THNG LÀM MÁT
COOLING WATER (冷却水)
NƯỚC LÀM MÁT
COOLING WATER TEMP. GAUGE (エンジン水温計)
MÁY ĐO NHIT Đ NƯỚC LÀM MÁT
COOLING WATER VOLUME (冷却水量)
TH TÍCH NƯỚC LÀM MÁT
COUNTERBALANCE VALVE (カウンタバランス弁)
VAN CÂN BNG
COUNTERBALANCED TYPE (カウンタバランス式)
LOI ĐI TRNG
COUNTERWEIGHT (カウンタウェイト)
ĐI TRNG
COWL (フロントガード)
NP ĐY MÁY
CUT-OFF VALVE (カットオフバルブ)
VAN NGT
CYLINDER (気筒)
XYLANH
CYLINDER PORT (シリンダポート)
CNG XYLANH
CYLINDER ROD (シリンダロッド)
THANH XYLANH
CYLINDER SUPPORT (シリンダサポート)
Đ XYLANH
DASHBOARD (ダッシュボード)
BNG ĐNG H
DC MAGNETIC MOTOR (直流マグネット式電動機)
ĐNG CƠ T TÍNH DC
DECAL (デカル)
NHÃN DÁN
DEGREASING (脱脂洗浄)
KH M BÔI TRƠN
DEPTH OF DISCHARGE (放電深さ)
Đ SÂU CA CHT THI
DIESEL ENGINE (ディーゼルエンジン)
ĐNG CƠ DIESEL
DIESEL-POWERED TRUCK (ディーゼル車)
XE NÂNG ĐNG CƠ DIESEL
DIFFERENTIAL (差動機)
B VI SAI
DIFFERENTIAL GEAR TYPE (差動歯車形式)
HP S VI SAI
DIMENSIONS (寸法)
KÍCH THƯỚC
DIRECTION SHIFT LEVER (方向変換レバー)
CN LY HP ĐI HƯỚNG
DISASSEMBLY AND INSPECTION (分解点検)
THÁO RI VÀ KIM TRA
DISCHARGE (吐出量)
X
DISTRIBUTOR (ディストリビュータ)
B PHÂN PHI
DOCUMENT BOX (収納ボックス)
HP CHA Đ
DOUBLE TIRES (ダブルタイヤ)
HAI LP
DOUBLE-ACTION TYPE (ダブルアクション方式)
LOI HOT ĐNG KÉP
DRAWBAR (けん引装置)
MÓC KÉO
DRAWBAR HEIGHT (けん引装置高さ)
CHIU CAO MÓC KÉO
DRIVE AXLE (ドライブアクスル)
TRC TRUYN ĐNG
DRIVE GEAR (ドライブギヤ)
BÁNH RĂNG TRUYN ĐNG
DRIVE MOTOR (ドライブモータ)
ĐNG CƠ TRUYN ĐNG
DRIVE SYSTEM (駆動方式)
H THNG DN ĐNG
DRIVE TIRE SKID PREVENTION (ドライブタイヤスリップ防止)
CHNG TRƯỢT CHO LP DN ĐNG
DRIVE UNIT (ドライブユニット)
B TRUYN ĐNG
DRIVE WHEEL (ドライブホイール)
BÁNH DN ĐNG
DRIVE WHEEL (駆動輪)
BÁNH DN ĐNG
DRIVE WHEEL ANGLE DISPLAY (駆動輪切角表示)
MÀN HÌNH GÓC BÁNH DN ĐNG
DRIVEN GEAR (ドリブンギヤ)
BÁNH RĂNG B ĐNG
DRIVING DIRECTION (駆動方向)
HƯỚNG LÁI XE
DRUM BRAKE (ドラムブレーキ)
PHANH TRNG
DUAL FUEL TRUCK (LPG /ガソリン併用車)
XE NÂNG ĐNG CƠ HAI NHIÊN LIU
DUAL-FLOATING SYSTEM (ダブルフローティング)
LOI CÁNH KÉP
DUSTPROOF GLASSES (防じんメガネ)
KÍNH CHN BI
E (ECONOMY) MODE (E モード(エコノミーモード))
CH Đ E (TIT KIM)
ECO (ECONOMY) SWITCH (ECO スイッチ)
CÔNG TC ECO (TIT KIM)
ECO MODE SELECTION (エコモード選択機能)
CHN CH Đ ECO
EGR (EXHAUST GAS RECIRCULATION) COOLER (EGR クーラ)
B LÀM MÁT EGR (H THNG TUN HOÀN KHÍ THI)
EGR VALVE CONTROL (EGRバルブコントロール)
ĐIU KHIN VAN EGR
ELECTRIC DIRECTION SHIFT LEVER (電気式方向変換レバー)
CN LY HP ĐI HƯỚNG ĐIN
ELECTRIC PARKING BRAKE SYSTEM
(
電気式駐車ブレーキシステム)
H THNG PHANH Đ BNG ĐIN
ELECTRIC SHIFT LEVER (電気式チェンジレバー)
CN LY HP ĐIN
ELECTRIC TRUCK (電気式車両)
XE NÂNG ĐIN
ELECTRICAL CONTROL SYSTEM
(
エレクトリカルコントロールシステム)
H THNG ĐIU KHIN BNG ĐIN
ELECTRICAL SYSTEM (電気装置)
H THNG ĐIN
ELECTRICITY CONTROL CIRCUIT (電気制御回路)
MCH ĐIU KHIN ĐIN
ELECTROLYTE (電解液)
CHT ĐIN PHÂN
ELECTROMAGNETIC BRAKE (電磁式ブレーキ)
PHANH ĐIN T
ELECTRONICALLY-CONTROLLED ENGINE (電子制御式エンジン)
ĐNG CƠ ĐIU KHIN BNG ĐIN T
ELECTRONIC-CONTROLLED THROTTLE (電制スロットル)
VAN TIT LƯU ĐIU KHIN BNG ĐIN T
EMERGENCY STOP MECHANISM (緊急停止機構)
CƠ CH DNG KHN CP
EMERGENCY STOP SWITCH (緊急停止スイッチ)
CÔNG TC DNG KHN CP
ENGINE (エンジン)
ĐNG CƠ
ENGINE CONTROL (エンジンコントロール)
ĐIU KHIN ĐNG CƠ
ENGINE CONTROL MODULE (ECM) (エンジン制御モジュール)
MÔĐUN ĐIU KHIN ĐNG CƠ (ECM)
ENGINE CRANKCASE (エンジンクランクケース)
CÁC-TE ĐNG CƠ
ENGINE ELECTRONIC CONTROL UNIT (エンジン電子制御システム)
B ĐIU KHIN ĐNG CƠ ĐIN T
ENGINE OIL (エンジンオイル)
DU ĐNG CƠ
ENGINE OIL DIPSTICK (エンジンオイルレベルゲージ)
QUE THĂM DU ĐNG CƠ
ENGINE OIL FILL PORT (エンジン油注入口)
CNG Đ DU ĐNG CƠ
ENGINE OIL FILTER (エンジンオイルフィルタ)
B LC DU ĐNG CƠ
ENGINE OIL PRESSURE (エンジン油圧)
ÁP SUT DU ĐNG CƠ
ENGINE OIL PRESSURE GAUGE エンジン油圧計
MÁY ĐO ÁP SUT DU ĐNG CƠ
ENGINE OIL PRESSURE WARNING LIGHT (エンジン油圧警告灯)
ĐÈN CNH BÁO ÁP SUT DU ĐNG CƠ
ENGINE OIL TEMP. GAUGE (エンジン油温計)
MÁY ĐO NHIT Đ DU ĐNG CƠ
ENGINE PREHEATER (予熱装置)
B PHN TO NHIT TRƯỚC CHO ĐNG CƠ
ENGINE ROOM (エンジンルーム)
KHOANG ĐNG CƠ
ENGINE SERIAL No. (エンジン製造番号)
S SÊ-RI ĐNG CƠ
ENGINE SPEED SENSOR (エンジン回転速度センサ)
CM BIN TC Đ ĐNG CƠ
EPS MOTOR (EPS モータ)
ĐNG CƠ EPS
EQUALIZING CHARGE 均等充電
NP CÂN BNG
ERROR SCREEN (エラー表示画面)
MÀN HÌNH LI
EXHAUST MANIFOLD (排気マニホールド)
NG GÓP THI
EXHAUST PIPE (排気パイプ)
NG X
EXHAUST PURIFYING DEVICE (排気浄化装置)
THIT B LC SCH KHÍ THI
EXHAUST SYSTEM (排気装置)
H THNG KHÍ THI
EXHAUST VALVE (排気弁)
VAN X
F/R SWITCH (ENGINE TYPE) (前後進スイッチ(エンジン車))
CÔNG TC F/R (LOI ĐNG CƠ)
FAILURE CODE (故障コード)
MÃ LI
FALLING OBJECT (落下物)
VT B RƠI NGÃ
FAN (ファン)
QUT
FAN BELT (ファンベルト)
DÂY ĐAI QUT
FAN PULLEY (ファンプーリ)
RÒNG RC QUT
FENDER (フェンダ)
TM CN
FINAL REDUCTION GEAR (終減速機)
HP S GIM TC CUI CÙNG
FIRE EXTINGUISHER (消火器)
BÌNH CHA CHÁY
FIRST GEAR (ファーストギヤ)
MC S MT
FLOOR HEIGHT (フロア高さ)
CHIU CAO SÀN
FOLD-DOWN ARMREST (可動式アームレスト)
TAY VN GP XUNG
FORCED COOLING SYSTEM (強制冷却システム)
H THNG LÀM MÁT CƯỠNG CH
FORE/AFT ADJUSTMENT (前後スライド調整)
ĐIU CHNH TRƯỚC/SAU
FORE/AFT ADJUSTMENT LEVER (シート前後調整レバー)
CN ĐIU CHNH TRƯỚC/SAU
FORK (フォーク)
CÀNG
FORK CARRIAGE (リフトブラケット)
GIÁ NÂNG HÀNG
FORK CARRIER PLATE (フィンガバー)
TÁM NÂNG CÀNG
FORK CLAMP (フォーククランプ)
CÀNG KP
FORK EXTENSION SLEEVE (さやフォーク)
NG M RNG CÀNG
FORK HEIGHT (フォーク高さ)
CHIU CAO CÀNG
FORK LANDING MECHANISM (ソフトランディング機構)
CƠ CH ĐNG CA CÀNG
FORK LEVELING CONTROL (フォーク水平機構)
ĐIU KHIN MC Đ CA CÀNG
FORK LIFTING SPEED (フォーク上昇速度)
TC Đ NÂNG CÀNG
FORK LIFTING SYSTEM (フォーク昇降方式)
H THNG NÂNG CÀNG
FORK OVERHANG (フォークオーバハング)
CHIU DÀI CÀNG
FORK POSITIONER (フォークシフト)
DCH CÀNG
FORK POSITIONER SCREW (フォークシフトスクリュ)
C DCH CÀNG
FORK POSITIONING LASER (位置決めレーザー)
LASER ĐNH V PHÂN NHÁNH
FORK SIZE (フォーク寸法)
KÍCH THƯỚC CÀNG
FORK SPREAD (フォーク調整間隔)
Đ M CÀNG
FORK SPREAD ADJUSTMENT METHOD
(
フォーク間隔調整方式)
CÁCH ĐIU CHNH Đ M CÀNG
FORKS ARE LEVEL ICON (ティルト水平マーク)
CH PHÂN NHÁNH LÀ BIU TƯỢNG MC Đ NGHIÊNG
FORWARD GEAR (フォワードギヤ)
BÁNH RĂNG TIN V PHÍA TRƯỚC
FORWARD POSITION (前進位置)
V TRÍ TIN TI
FORWARD TILT (前傾)
NGHIÊNG V TRƯỚC
FORWARD TRAVEL ALARM CHIME (前進チャイム)
CHUÔNG BÁO DI CHUYN TIN TI
FOUR STAGE MAST (四段マスト)
TRC NÂNG 4 TNG
FRAME (フレーム)
KHUNG
FRAME-FIXED FULL FLOATING TYPE (フレーム固定全浮動式)
LOI TÁCH RI HOÀN TOÀN KHUNG C ĐNH
FREE LIFT (フリーリフト)
NÂNG T DO
FRONT AXLE (フロントアクスル)
TRC TRƯỚC
FRONT COMBINATION LAMP (フロントコンビネーションランプ)
CM ĐÈN PHÍA TRƯỚC
FRONT COVER (フロントカバー)
NP TRƯỚC
FRONT DOUBLE TIRES (前輪ダブルタイヤ)
HAI LP BÁNH TRƯỚC
FRONT FACE OF FORK (フォーク前面)
MT NGOÀI CA CÀNG
FRONT OVERHANG (フロントオーバハング)
CHIU DÀI CÀNG
FRONT TIRE (前輪タイヤ)
LP BÁNH TRƯỚC
FRONT TURNING RADIUS (前旋回半径)
BÁN KÍNH QUAY PHÍA TRƯỚC
FRONT WHEEL (前輪)
BÁNH TRƯỚC
FRONT WHEEL RIM (前車輪リム)
VÀNH BÁNH TRƯỚC
FRONT WINDSHIELD (前面ガラス)
KÍNH CHN GIÓ PHÍA TRƯỚC
FRONT WINDSHIELD WITH WIPER (ワイパ付前面ガラス)
KÍNH CHN GIÓ PHÍA TRƯỚC CÓ CN GT
FRONT-WHEEL BRAKE (前輪ブレーキ)
PHANH BÁNH TRƯỚC
FRONT-WHEEL BRAKE CONTROL (前輪ブレーキ制御)
ĐIU KHIN PHANH BÁNH TRƯỚC
FRONT-WHEEL BRAKING INTERNAL EXPANSION HYDRAULIC TYPE
(
前輪制動内部拡張油圧式)
LOI THY LC M RNG BÊN TRONG PHANH BÁNH TRƯỚC
FRONT-WHEEL BRAKING INTERNAL EXPANSION MECHANICAL TYPE
(
前輪制動内部拡張機械式)
LOI CƠ CH M RNG BÊN TRONG PHANH BÁNH TRƯỚC
FRONT-WHEEL CONTROL LEVER (前輪操作レバー)
CN ĐIU KHIN BÁNH TRƯỚC
FRONT-WHEEL DRIVE (前輪駆動式)
DN ĐNG CU TRƯỚC
FTI (FULL TRANSISTOR IGNITION) SYSTEM (FTI システム)
H THNG FTI (H THNG ĐÁNH LA TRANSISTOR HOÀN CHNH)
FUEL CONSUMPTION (燃料消費率)
TIÊU HAO NHIÊN LIU
FUEL CONSUMPTION AT RATED R.P.M. UNDER FULL LOAD
(
全負荷定格時燃費率)
TIÊU HAO NHIÊN LIU TI R.P.M. ĐNH MC CHU ĐY TI
FUEL FILLER COVER (燃料給油口カバー)
NP ĐY B LC NHIÊN LIU
FUEL FILTER (燃料フィルタ)
B LC NHIÊN LIU
FUEL FILTER ELEMENT (燃料フィルタエレメント)
B PHN TRONG B LC NHIÊN LIU
FUEL GAUGE (燃料計)
MÁY ĐO NHIÊN LIU
FUEL HOSE (燃料ホース)
NG NHIÊN LIU
FUEL INJECTION ORDER (燃料噴射順序)
TRÌNH T PHUN NHIÊN LIU
FUEL INJECTION START PRESSURE (燃料噴射開始圧力)
ÁP SUT BT ĐU PHUN NHIÊN LIU
FUEL INJECTION TIMING (燃料噴射時期)
THI GIAN PHUN NHIÊN LIU
FUEL LEVEL SENSOR (燃料レベルセンダ)
CM BIN MC NHIÊN LIU
FUEL LEVEL WARNING LIGHT (燃料残量警告灯)
ĐÈN CNH BÁO MC NHIÊN LIU
FUEL PREFILTER (プレフューエルフィルタ)
B LC THÔ NHIÊN LIU
FUEL PUMP (燃料ポンプ)
BƠM NHIÊN LIU
FUEL SYSTEM (燃料装置)
H THNG NHIÊN LIU
FUEL TANK (燃料タンク)
THÙNG NHIÊN LIU
FUEL TEMP. SENSOR (燃温センサ)
CM BIN NHIT Đ NHIÊN LIU
FULL BACK TILT (最大後傾)
NGHIÊNG RA SAU HOÀN TOÀN
FULL BACK TILT ANGLE (最大後傾角)
GÓC NGHIÊNG RA SAU HOÀN TOÀN
FULL BACK TILT POSITION (最後傾位置)
V TRÍ NGHIÊNG RA SAU HOÀN TOÀN
FULL CHARGING TIME (フル充電時間)
THI GIAN SC ĐY
FULL POWER HYDRAULIC BRAKE SYSTEM (フルパワーブレーキシステム)
H THNG PHANH THY LC TNG LC
FULL-FLOW OIL FILTER (フルフローオイルフィルタ)
B LC DU TOÀN DÒNG
FULL-FREE MAST (フルフリーマスト)
TRC NÂNG CHUI CONTAINER
FULL-FREE THREE-STAGE MAST (フルフリー三段マスト)
TRC NÂNG 3 TNG CHUI CONTAINER
FULLY-ENCLOSED WET DISC BRAKE (密閉型湿式ディスクブレーキ)
PHANH ĐĨA ƯỚT KHÉP KÍN
FULLY-HYDRAULIC POWER STEERING (全油圧式パワーステアリング)
TAY LÁI TR LC THY LC HOÀN TOÀN
FULLY-OPENING BATTERY HOOD (フルオープン式ボンネット)
NP PIN THÁO RI
FWD 1ST SPEED (前進1速)
TC Đ TIN S 1
GAS DAMPER (ガスダンパ)
B GIM CHN KHÍ
GASOLINE ENGINE (ガソリンエンジン)
ĐNG CƠ XĂNG
GAS-POWERED TRUCK (ガソリン車)
XE NÂNG ĐNG CƠ GAS
GEAR OIL (ギヤ油)
DU HP S
GEAR RATIO (変速比)
CH S HP S
GEAR TYPE (歯車形式)
LOI HP S
GENERATOR (ジェネレータ)
MÁY PHÁT ĐIN
GLOVE BOX (グローブボックス)
HP GĂNG TAY
GLOW PLUG (グロープラグ)
BUGI ĐT NÓNG
GLOW PLUG INDICATION LIGHT (グロー確認灯)
ĐÈN BÁO BUGI ĐT NÓNG
GLOW PLUG SWITCH (グロープラグスイッチ)
CÔNG TC BUGI ĐT NÓNG
GRADE (傾斜)
MC
GRADEABILITY (登坂能力)
KH NĂNG LEO DC
GREASE PUMP (グリースポンプ)
MÁY BƠM M BÔI TRƠN
HAND GRIP (ハンドグリップ)
CN GT TAY
HAND RAIL (手すり)
THANH VN
HARBOR SPECIFICATION (港湾仕様)
THÔNG S K THUT BN CNG
HAZARDOUS AREA (危険区域)
KHU VC NGUY HIM
HAZARDOUS LOCATION (危険場所)
V TRÍ NGUY HIM
HEADLIGHT (前照灯)
ĐÈN TRƯỚC XE
HI-BEAM INDICATOR (ハイビームインジケータ)
CH BÁO ĐÈN PHA
HIGH STACKING (高積み付けする)
CHNG CAO
HIGH-MAST SPECIFICATION (高マスト仕様)
THÔNG S K THUT TRC NÂNG CAO
HI-LO MAST SPECIFICATION TABLE (高低マスト仕様表)
BNG THÔNG S K THUT TRC NÂNG HI-LO
HI-LO MAST 高低マスト
TRC NÂNG HI-LO
HINGED FORK (ヒンジドフォーク)
CÀNG GT GÙ
HOOD (ボンネット)
CAPO
HOOD STAY (ボンネット開放ステー)
THANH Đ CAPO
HORN (ホーン)
CÒI
HORN BUTTON (ホーンボタン)
NÚT CÒI
HOSE GUIDE (ホースガイド)
THANH DN NG
HOSE REEL (ホースリール)
CUN NG
HOUR METER (アワメータ)
ĐNG H ĐO GI
HOUR METER DISPLAY (稼働時間表示)
MÀN HÌNH ĐNG H ĐM GI
HUB NUT (ハブナット)
ĐAI C TRC BÁNH XE
HYDRAULIC ATTACHMENT (油圧アタッチメント)
PH TÙNG THY LC
HYDRAULIC BOOSTER TYPE (油圧倍力式)
LOI TĂNG ÁP THY LC
HYDRAULIC CIRCUIT (荷役回路)
MCH THY LC
HYDRAULIC CLUTCH (油圧クラッチ)
KHP LY HP THY LC
HYDRAULIC CYLINDER (油圧シリンダ)
XYLANH THY LC
HYDRAULIC MOTOR (油圧モータ)
ĐNG CƠ THY LC
HYDRAULIC OIL (作動油)
DU THY LC
HYDRAULIC OIL TANK (作動油タンク)
B DU THY LC
HYDRAULIC PILOT CONTROL (油圧パイロットコントロール)
ĐIU KHIN DN HƯỚNG THY LC
HYDRAULIC PUMP DRIVE (油圧ポンプ駆動装置)
TRC TRUYN ĐNG BƠM THY LC
HYDRAULIC PUMP MOTOR (荷役モータ)
ĐNG CƠ BƠM THY LC
HYDRAULIC SYSTEM (油圧装置)
H THNG THY LC
HYDROSTATIC MOTOR (ハイドロスタティックモータ)
ĐNG CƠ THY TĨNH
HYDROSTATIC TRANSMISSION (HST) (静油圧変速機)
HP TRUYN ĐNG THY TĨNH (HST)
IDLE RPM (アイドリング回転数)
RPM DNG
IDLE SPEED (アイドル回転速度)
TC Đ CHY KHÔNG TI
IGNITION CIRCUIT (イグニッション回路)
MCH ĐÁNH LA
INCHING (インチング)
CHY CHM
INCHING OPERATION (インチング操作)
VN HÀNH CHM
INCHING PEDAL (インチングペダル)
BÀN ĐP CHY CHM
INCHING SWITCH (インチングスイッチ)
CÔNG TC CHY CHM
INDUSTRIAL TRUCK (産業車両)
XE NÂNG CÔNG NGHIP
INLINE FILTER (ラインフィルタ)
B LC BÊN TRONG
INNER MAST (内マスト)
TRC NÂNG TRONG
INSERTING (差込み(フォークをパレットへ))
LP
INSPECTION COVER (点検カバー)
NP KIM TRA
INSTRUMENT LIGHT (計器灯)
ĐÈN TÍN HIU
INSTRUMENT PANEL (メータパネル)
BNG TÍN HIU
INTEGRAL SIDE SHIFTER (シャフト式サイドシフト)
B DCH CHUYN GIÁ TÍCH HP
"INTEGRATED TURN SIGNAL AND LIGHT SWITCH
(一体集中コンビネーションスイッチ)"
CÔNG TC ĐÈN VÀ TÍN HIU RẼ TÍCH HP
INTERCOOLER (インタークーラ)
B PHN LÀM MÁT TRUNG GIAN
INTERLOCK (インターロック)
KHÓA LIÊN ĐNG
INTERLOCK SWITCH (インターロックスイッチ)
CÔNG TC KHÓA LIÊN ĐNG
INTERLOCK SYSTEM (インターロックシステム)
H THNG KHÓA LIÊN ĐNG
INTERLOCK WARNING LIGHT (インターロック警告灯)
ĐÈN CNH BÁO KHÓA LIÊN ĐNG
"INTERNAL EXPANDING HYDRAULIC BRAKE
(内部拡張油圧式ブレーキ)"
PHANH THY LC CÓ VÒNG BUNG TRONG
INTERNAL EXPANDING HYDRAULIC TYPE (内部拡張油圧式)
LOI THY LC CÓ VÒNG BUNG TRONG
INTERNAL GEAR (インタナルギヤ)
BÁNH RĂNG PHÍA TRONG
J-LUG TIRE (J ラグタイヤ)
LP J-LUG

Xem phần 1 tại: 
Xem tiếp phần 3 tại: 

0 件のコメント:

Post Top Ad