Post Top Ad

04 2月, 2020

【新型コロナウイルスに係る日本への上陸制限】Nhật Bản hạn chế nhập cảnh lao động do dịch bệnh Corona

Thông báo quan trọng từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam - 在ベトナム日本国大使館
重要:新型コロナウイルス感染症に係る日本への上陸制限について
Về việc hạn chế nhập cảnh Nhật Bản liên quan đến bệnh truyền nhiễm do virut Corona
※日本語は,ベトナム語の後ろにあります。
【新型コロナウイルスに係る日本への上陸制限】Nhật Bản hạn chế nhập cảnh lao động do dịch bệnh tCorona


1. Hiện nay, Chính phủ Nhật Bản đã chỉ định bệnh truyền nhiễm do virut Corona thể mới là “Bệnh truyền nhiễm chỉ định”dựa theo Luật Bệnh truyền nhiễm. Theo đó, đối với người nước ngoài được cho là mắc virut Corona (dưới đây bao gổm cả người Việt Nam) sẽ bị từ chối nhập cảnh Nhật Bản dựa theo Luật Quản lí xuất nhập cảnh và xét duyệt tị nạn.


2. Hơn nữa, Chính phủ Nhật bản đã chỉ định bệnh truyền nhiễm do virut Corona thể mới là “Bệnh truyền nhiễm kiểm dịch” dựa theo Luật Kiểm dịch. Do đó, người nước ngoài được cho là mắc virut Corona thì dù có mang visa còn hiệu lực thì vẫn có khả năng bị kiểm tra y tế, giám sát.
3. Thêm vào đó, từ ngày 01 tháng 02 năm 2020, Chính phủ Nhật quyết định nếu không có lí do đặc biệt trong thời gian này, những trường hợp phù hợp với 1 trong những mục dưới đây sẽ không được phép nhập cảnh Nhật Bản.
3.1. Người nước ngoài đã lưu trú tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trong vòng 14 ngày trước khi nhập cảnh Nhật Bản.
3.2. Người nước ngoài mang hộ chiếu Trung Quốc được cấp tại tỉnh Hồ Bắc.
4. Về việc xin visa của những người không được phép nhập cảnh Nhật Bản thuộc khoản 3.1 và 3.2 thì sẽ không được tiếp nhận căn cứ vào “Tiêu chuẩn cấp visa cơ bản” (https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/VN_VisaInst.html). Từ ngày 01 tháng 02 năm 2020, tất cả các trường hợp xin visa đều phải tự in và điền Phiếu câu hỏi (https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000563617.pdf) và nộp lại cho Cửa sổ tiếp nhận hoặc Đại lí ủy thác.
5. Ngoài ra, bất kể trường hợp nào dù mang visa nhiều lần còn hiệu lực nhưng thuộc mục 3.1 và 3.2 thì vì có khả năng từ chối nhập cảnh Nhật Bản nên mọi người cần chú ý.
====================
1. 今般,日本政府は,新型コロナウイルス感染症を,感染症法に基づく「指定感染症」に指定しました。これにより,コロナウイルス患者とみなされた外国人(以下,ベトナム人を含みます。)は,出入国管理及び難民認定法により,日本への上陸が拒否されます。
2. また,日本政府は,新型コロナウイルス感染症を,検疫法に基づく「検疫感染症」に指定しました。そのため,感染が疑われる外国人は,有効なビザを所持しているかどうかにかかわらず,診察・検査を命じられる可能性があります。
3. 加えて,日本政府は2月1日,特段の事情がない限り,当面の間,以下のいずれかに該当する方の日本上陸を認めないこととしました。
(1)日本上陸の14日以内に,中華人民共和国湖北省に滞在した外国人
(2)湖北省で発行された中国旅券を所持する外国人
4. 前述3(1)又は(2)のいずれかに該
 https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/JP_VisaInst.htmlに基づき,受理されません。2月1日以降にビザを申請・受理する方は,必ず,御自身で質問票
https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000563647.pdfを作成し,印刷した上で,当館窓口又は代理申請機関に提出してください(代筆は認められません。)。
当し,日本上陸が認められない方からのビザ申請については,「ビザの原則的発給基準」(
5. なお,有効なマルチビザを所持する方であっても,前述3(1)又は(2)のいずれかに該当する場合は,日本への上陸が許可されない可能性があるため,御注意ください。

0 件のコメント:

Post Top Ad